°2 Alkalisk avfettning

I lager.
95 kr


°2 är en alkalisk avfettning för att avlägsna all organisk smuts som tex fågelspillning, damm, mossa, insekter osv. Tar effektivt men skonsamt bort trafikfilm. °2 fungerar lika bra i tryckspruta som i foamlance.

Gör så här:

1) Blanda °2 med vatten efter önskad verkningsgrad i en tryckspruta, foamlance eller en flaska med ett trigger huvud.

2) Spraya °2 över hela bilen. Avfettningen verkar bäst på torr lack. Undvik att °2 torkar in.

3) Spola av °2 nedifrån och upp för bästa resultat. Spola rikligt med vatten.

°2 går att användas outspädd eller spädas ut med vatten. Med doft av persika.

Rekommenderad spädning beroende på smutsighetsgrad:

Lätt: 5%

Medel: 15%

Svår: Använd outspädd.

OBS! Används produkten outspädd bör den ej läggas på aluminium, krom eller ytor med ren metall. 

Trigger(spraymunstycke) ingår. 

 

 

Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.