°1 Kallavfettning

95 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

°1 är en kallavfettning framtagen för att lösa upp och få bort vägsalt, asfalt, tjära, olja och klisterrester. Högeffektiv på all oljebaserad smuts. Undvik att använda °1 på ytor som är lackerade med 1k-färg/klarlack.

Gör så här:

1) Spraya °1 på nedre delen av bilen, upp till dörrhandtagen som max eller berörd yta. Torr yta.

2) Spola av direkt. Om bilen är otroligt smutsig kan ni låta den verka ca 30 sekunder eller tills önskat resultat uppnåtts. Undvik att °1 torkar in.

3) Spola av nedifrån och upp för bästa resultat.

Säljs färdigblandad. Med doft av ananas.
Helt säker för plast & gummi. 

Trigger(spraymunstycke) ingår. 

 

   

Fara. Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd explosionssäker [elektrisk/ ventilations / belysnings]utrustning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras inlåst. Innehållet i behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder, skölj huden med vatten[eller duscha]. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.