°4² - Keramiskt Schampo

I lager.
185 kr

°4² är ett lågskummande keramiskt schampo med samma effektiva rengörande egenskaper som det pH-neutrala shampoot. Den stora skillnaden ligger i att °4² levererar både glans och avrinning i en enstegsbehandling. Denna formula är unik för Klin och bygger på avancerad SiO²-teknik och resultatet blir att shampoot lämnar en hinna av flytande glas efter sig. 

Produkten lämpar sig för dig som lägger timtal på polering och vill uppnå den där sista glansen och bevara den med minimalt underhåll. Likväl som den är till för dig som bara vill uppnå glans och avrinning på bruksbilen. 

Kombineras bäst ihop med °5 Quick coat.

Gör såhär:

1) Slå i en skvätt i tvätthinken blandat med vatten. Resultatet ökar i förhållande till doseringen så är man inte riktigt nöjd med avrinningen är det bara att slå i en skvätt till och vi lovar att det blir fart på vattnet. Bra början är ca 4 korkar till 15L vatten. 

2) Svampa bilen med en mikrofiberduk och lätt tryck så minskar du risken för att få tvättrepor. 

3) Spola av med vatten. 

Säljs koncentrerat. 

Skakas noggrant före användning. 


 


Fara. 

Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. Innehållet/behållaren lämnas till behörig avfallshanterare.