°5 - Quick coat

I lager.
295 kr


°5 är framtaget för dig som främst vill ha ett bra skydd och en sjuk glans men inte har tid, lust eller möjlighet att lägga ett vanligt keramiskt lackskydd.

Det bästa med quick coaten är hur enkel den är att använda, går självklart att lägga både på torr och blöt yta - spraya på och spola/torka av så är det klart. Avrinningen som blir efter en behandling kommer göra det mycket lättare att tvätta i framtiden då smutsen inte sätter sig lika hårt. 

Kan användas i koncentrat eller spädas upp till 1:10

Gör så här: 

1) Tvätta ytan noggrant innan applicering så ytan är fri från föroreningar. 

2) Spraya °5 på önskad yta, fungerar på alla material.

3) Spola av rikligt med vatten eller torka av ordentligt med en mikrofiberduk. 

Säljs färdigblandad. Med doft av äpple.

Trigger(spraymunstycke) ingår.

Skakas noggrant före användning. 

 

 

Fara. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.