Dataskydd

Integritetspolicy

Klin värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Klins målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Klin samlar in och hur denna används.

1. Ansvarig för hantering av dina personuppgifter

V.R.A Management AB("Klin"), org.nr. 559246-7319 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom Klin enligt denna integritetspolicy.

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

2.1 Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss: Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med köp/beställning via e-handel. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, adress, personnummer, e-postadress, mobilnummer och leveransadress.

2.2 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför

För att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och för vilka syften (ändamål) vi gör detta.

Hantera beställningar och kassaköp

Ändamål: För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp.

Behandlingar

 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar).
 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, leveransadress, e-post, telefonnummer.

Laglig grund: *Fullgörande av avtal *för din beställning och dess leverans. 

Lagringstid: se punkt 2.4 nedan.

Hantera kundserviceärenden

Ändamål: För att kunna hantera kundserviceärenden.

Behandlingar

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice.
 • Säkerställa identitet.
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.
 • Hantering av reklamations och andra supportärenden.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.es. adress, e-post och telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Köpreferenser (t.ex. ordernummer).

Laglig grund: Fullgörande av avtal och berättigat intresse av att ge en bra service till våra kunder.

Lagringstid: se punkt 2.4 nedan.

Utvärdera och utveckla vårt sortiment och tjänster

Ändamål: För att kunna utveckla vårt sortiment och våra tjänster så vi kan möta marknadens krav.

Behandlingar

 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment och våra tjänster.
 • Framtagande av underlag för att utveckla våra varu- och logistikflöden.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Köp- och orderhistorik.
 • Adress, postnr och ort
 • Ålder
 • Eventuell feedback från dig avseende Klins produkter och tjänster.

Laglig grund: Berättigat intresse för att Klin löpande kan presentera relevanta produkter och tjänster på marknaden.

Lagringstid: se punkt 2.4 nedan.

Förhindra missbruk av våra tjänster

Ändamål: För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Klin.

Behandlingar

 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, eller tjänstevillkor.
 • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse för att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott.

Lagringstid: Personuppgifterna sparas under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller vidta åtgärder för att tillvarata rättsliga intressen i anledning av brott eller annat missbruk. Undantag gäller om materialet blir föremål för en polisanmälan, då materialet behöver sparas under den tid polisen har behov av materialet. 

Uppfylla lagliga skyldigheter

Ändamål: För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt vid var tid gällande lag.

Behandlingar

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av Klins rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättlagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (adress, telefonnr, e-postadress etc.).
 • Köphistorik.
 • Betalhistorik.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse enligt gällande lag, se punkt 2.3 nedan.

Lagringstid: se punkt 2.4 nedan

Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Ändamål: För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event.

Behandlingar

 • Identifiering och kontroll av ålder.
 • Kommunikation till tävlingsdeltagande.
 • Utse vinnare och förmedling av eventuell tävlingsvinst.
 • Hantering av eventuellt återkallande av samtycke för kommunikation i den kanal kommunikationen skett i.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Kontaktuppgifter (e-post).
 • Lämnade uppgifter i samband med tävling som ex tävlingssvar.

Laglig grund: Behandlingen är vårt berättigade intresse och nödvändig för fullgörande av avtalet.

Lagringstid: 3 månader efter att vi annonserat vinnaren.

2.3 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Klin komma att dela dina personuppgifter till leverantörer. Exempel på leverantörskategorier som Klin anlitar finns inom områdena logistik, finans, IT-drift, marknad- och analysföretag.

Betal- och kreditbolag För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig om du önskar köpa finansiella tjänster i samband med köp hos Klin.

Myndigheter Pga. lagkrav, berättigat intresse eller med ditt godkännande kan Klin komma att dela dina uppgifter med myndigheter som t.ex. Skatteverket, domstolar och Polisen.

2.4 Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Klin behandlar personuppgifter om dig för olika ändamål hur lång lagringstiden är beror på respektive ändamål. För ändamål där den lagliga grunden avser rättslig förpliktelse (som följer av lag) kommer dina personuppgifter sparas under så lång tid som lagen kräver (t.ex. bokföringslagen). På samma sätt sparas dina personuppgifter så länge Klin har skyldighet att fullgöra avtal (t.ex. leverans av varor till dig). Personuppgifter som behandlas under dessa lagliga grunder kommer Klin inte kunna radera, även om du begär det.

För personuppgifter där den lagliga grunden utgör Klins berättigade intresse, varierar lagringstiden och uppgår som längst till 3 år. Berättigat intresse för så lång tid gäller enbart för behandlingar som syftar till att ge så god service till dig som möjligt. Detta är t.ex. att uppfylla reklamationsärenden eller annan service för varor du tidigare köpt.

2.5 Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Klin vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter

V.R.A Management AB ("Klin") vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

4. Sociala media

För närvarande kan du följa oss via Facebook, Instagram och Youtube. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Klin själva publicerar eller annars kan påverka publiceringen av.

5. Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data (s.k. registerutdrag) Du kan när som helst, kostnadsfritt en gång per år, begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt ändamålet med behandlingen. Begäran skall vara skriftlig och skickas in till vår kundtjänst, se nedan uppgifter. Vår ambition är att du skall få svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse Du har rätt att när som helst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. Ta bara kontakt med oss enligt nedan.

Rätten att bli raderad (rätten att bli glömd) Om du inte lägre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla eller om vi t.ex. har pågående leverans som ännu inte är fullgjord eller slutbetald. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att återkalla samtycke Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett oss, detta kan du göra via att kontakta vår kundtjänst, se nedan för kontaktuppgifter.

Rätt att begränsa Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig
 • Behandlingen är olaglig
 • Vi behöver inte längre uppgifterna för vårt ändamål och enligt vårt regelverk skall vi radera din information men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända Du har rätt att invända mot behandling som vi gör om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rättigheter vid profilering Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig.

Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
 • eller om du har samtyckt till behandling.

7. Hur du kontaktar oss

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontaktar du info@klin.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

**Adress ** Terrängvägen 5, 129 48 Hägersten

Info@klin.se

Tel: 0704459966

8. Tillsynsmyndighet

Dataskyddsmyndigheten (fr.o.m. den 25 maj 2018, dessförinnan Datainspektionen) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Klin behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter Telefonnummer: 08-657 6100 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

9. Fastställelse och ändring av integritetspolicyn

Integritetspolicyn fastställdes av V.R.A Management AB den 2020-05-10.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.klin.se

 

 

Cookies policy

Denna Cookies policy tillämpas av V.R.A Management AB, org.nr. 559246-7319. Med ”vi”, ”oss”,"Klin" och ”våra” avses nedan V.R.A Management AB.

På klin.se använder vi oss av cookies precis som de allra flesta webbplatser idag. Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig och ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Vissa cookies är t.ex. nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du som konsument kan göra.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil med data som sänds till din webbläsare från antingen Klins webbserver eller en tredje parts webbserver för att sparas på din enhet. Det finns olika typer av cookies, vi använder följande:

Sessionscookies – Våra sessionscookies sparas tillfälligt på din dator. Cookien tas bort när du stänger ned din webbläsare.

Varaktiga cookies – Våra varaktiga cookies sparas på din dator under en längre tid. De är tidsbestämda och ligger kvar till dess den raderas eller när utgångsdatumet för den aktuella cookien passerats, då raderas densamma från din dator/enhet.

Förstapartscookies – Dessa cookies är satta av Klin på din dator eller enhet.

Tredjepartscookies – Dessa cookies är satta av en tredjepartssida. Cookies som exempelvis används för att samla information till annonsering och webbstatistik kan vara så kallade tredjepartscookies.

Varför använder vi cookies?

Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig och ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra cookies förbättrar tjänsterna för dig.

Så här delar vi in våra cookies och deras användning:

Nödvändiga cookies – Dessa cookies är helt nödvändiga för att vår e-handel ska fungera. Vissa funktioner och tjänster skulle inte fungera utan cookies. Du som konsument skulle t.ex. inte kunna handla från Klins webbplats, eftersom vi använder cookies för att kunna hantera innehållet i din varukorg.

Funktionscookies – Dessa cookies hjälper oss att förbättra din upplevelse av vår webbplats. De möjliggör bland annat att du kan förflytta dig mellan sidor utan att behöva ange viss information på nytt. De hjälper även till att säkerställa att du inte blir tillfrågad att fylla i samma webbundersökning flera gånger. För att du ska få en bra upplevelse av vår webbplats så är dessa cookies nödvändiga.

Analyscookies – Dessa cookies samlar in information som vi använder för att analysera trafiken på Klins webbplats. T.ex. visar analyscookies oss vilka sidor på klin.se som har flest besökare och hjälper oss att identifiera svårigheter som användare har med Klins webbplats. Denna information gör det möjligt för oss att förbättra vår webbplats och våra sidor du besöker. Dessa cookies sätts ofta av en tredjepartssida. Vi använder oss t.ex. av Google Analytics som är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google. Denna data kan komma att lagras på Googles server i ett tredjepartsland.

Marknadsföringscookies – Dessa cookies samlar information om dina aktiviteter och visat intresse på vår hemsida, så att vi kan visa dig relevant, målinriktad annonsering i tredjepartskanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk). Dessa cookies sätts ofta av en tredjepartssida.

Hur raderar man cookies?

På de flesta webbläsarna kan du själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Du kan också välja att ställa in din webbläsare så att du aktivt får acceptera varje ny cookie en webbplats skickar till din dator. Gå till inställningarna på din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna. I inställningarna finns det olika val som du kan göra. Du kan t.ex. blockera samtliga cookies, acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av våra funktioner inte kommer fungera fullt ut om du blockerar eller raderar cookies. Du kommer inte ha möjlighet att handla på klin.se eftersom vi använder cookies för att kunna hantera innehållet i din varukorg. Men du kommer fortfarande att kunna se dig omkring på vår webbplats. Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida (https://www.pts.se/).

Denna policy uppdaterades senast 2020-05-10.