°1 - Kallavfettning

°1 - Kallavfettning

Regular price 89 kr
/
Tax included.

°1 är en kallavfettning framtagen för att lösa upp och få bort vägsalt, asfalt, tjära, olja och klisterrester. Högeffektiv på all oljebaserad smuts. Undvik att använda °1 på plast, gummi och ytor som är lackerade med 1k-färg/klarlack.

Gör så här:

1) Spraya °1 på nedre delen av bilen, upp till dörrhandtagen som max eller berörd yta. Torr yta.

2) Låt verka ca 4-5 minuter eller tills önskat resultat uppnåtts. Undvik att °1 torkar in.

3) Spola av nedifrån och upp för bästa resultat.

Säljs färdigblandad. Med doft av ananas.

OBS! Använd ej denna produkt på strålkastare eller bromsljus!

Trigger(spraymunstycke) ingår. 

 

 

   

Fara. Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd explosionssäker [elektrisk/ ventilations / belysnings]utrustning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras inlåst. Innehållet i behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder, skölj huden med vatten[eller duscha]. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Andra populära produkter