°4² - Keramiskt shampoo
°4² - Keramiskt shampoo

°4² - Keramiskt shampoo

Regular price 275 kr
/
Tax included.

°4² är ett lågskummande keramiskt shampoo med samma effektiva rengörande egenskaper som det pH-neutrala shampoot. Den stora skillnaden ligger i att °4² levererar både glans och avrinning i en enstegsbehandling. Denna formula är unik för Klin och bygger på avancerad SiO²-teknik och resultatet blir att shampoot lämnar en hinna av flytande glas efter sig. 

Produkten lämpar sig för dig som lägger timtal på polering och vill uppnå den där sista glansen och bevara den med minimalt underhåll. Likväl som den är till för dig som bara vill uppnå glans och avrinning på bruksbilen. 

Kombineras bäst ihop med °5 Quick coat.

Gör såhär:

1) Blanda 2-4 korkar i en 15L hink med vatten.

2) Svampa bilen med en microfiberduk och lätt tryck så minskar du risken för att få tvättrepor. 

3) Spola av rikligt med vatten. 

Säljs koncentrerat. 


 

Fara. 

Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. Innehållet/behållaren lämnas till behörig avfallshanterare. 

Andra populära produkter