°11 - Metallpolish

°11 - Metallpolish

Regular price 295 kr
/
Tax included.

°11 är en metallpolish framtagen för att återuppliva och ge ny glans till sliten metall. Fungerar på dom flesta sortest metall. Perfekt för att få skinande avgasrör eller fälgbanor.

Gör så här:

1) Använd valfri appliceringspad anpassad för metall/polermedel.

2) Jobba ut °11 tills det är helt utarbetat. Vid applicering med maskin undvik att ytan blir för varm.

3) Eftertorka med en ren microfiberduk för att få bort överblivna rester.

 

 

 

 

Fara. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik inandas damm/rök/gaser/dimma /ångor/sprej. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Undvik utsläpp till miljön.Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/ tvål. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Andra populära produkter