Köpvillkor & Regler

Integritetspolicy

Klin värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Klins målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Klin samlar in och hur denna används.

1. Ansvarig för hantering av dina personuppgifter

V.R.A Management AB("Klin"), org.nr. 559246-7319 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom Klin enligt denna integritetspolicy.

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

2.1 Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss: Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med köp/beställning via e-handel. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, adress, personnummer, e-postadress, mobilnummer och leveransadress.

2.2 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför

För att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och för vilka syften (ändamål) vi gör detta.

Hantera beställningar och kassaköp

Ändamål: För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp.

Behandlingar

 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar).
 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, leveransadress, e-post, telefonnummer.

Laglig grund: *Fullgörande av avtal *för din beställning och dess leverans. 

Lagringstid: se punkt 2.4 nedan.

Hantera kundserviceärenden

Ändamål: För att kunna hantera kundserviceärenden.

Behandlingar

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice.
 • Säkerställa identitet.
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.
 • Hantering av reklamations och andra supportärenden.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.es. adress, e-post och telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Köpreferenser (t.ex. ordernummer).

Laglig grund: Fullgörande av avtal och berättigat intresse av att ge en bra service till våra kunder.

Lagringstid: se punkt 2.4 nedan.

Utvärdera och utveckla vårt sortiment och tjänster

Ändamål: För att kunna utveckla vårt sortiment och våra tjänster så vi kan möta marknadens krav.

Behandlingar

 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment och våra tjänster.
 • Framtagande av underlag för att utveckla våra varu- och logistikflöden.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Köp- och orderhistorik.
 • Adress, postnr och ort
 • Ålder
 • Eventuell feedback från dig avseende Klins produkter och tjänster.

Laglig grund: Berättigat intresse för att Klin löpande kan presentera relevanta produkter och tjänster på marknaden.

Lagringstid: se punkt 2.4 nedan.

Förhindra missbruk av våra tjänster

Ändamål: För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Klin.

Behandlingar

 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, eller tjänstevillkor.
 • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse för att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott.

Lagringstid: Personuppgifterna sparas under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller vidta åtgärder för att tillvarata rättsliga intressen i anledning av brott eller annat missbruk. Undantag gäller om materialet blir föremål för en polisanmälan, då materialet behöver sparas under den tid polisen har behov av materialet. 

Uppfylla lagliga skyldigheter

Ändamål: För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt vid var tid gällande lag.

Behandlingar

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av Klins rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättlagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (adress, telefonnr, e-postadress etc.).
 • Köphistorik.
 • Betalhistorik.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse enligt gällande lag, se punkt 2.3 nedan.

Lagringstid: se punkt 2.4 nedan

Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Ändamål: För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event.

Behandlingar

 • Identifiering och kontroll av ålder.
 • Kommunikation till tävlingsdeltagande.
 • Utse vinnare och förmedling av eventuell tävlingsvinst.
 • Hantering av eventuellt återkallande av samtycke för kommunikation i den kanal kommunikationen skett i.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Kontaktuppgifter (e-post).
 • Lämnade uppgifter i samband med tävling som ex tävlingssvar.

Laglig grund: Behandlingen är vårt berättigade intresse och nödvändig för fullgörande av avtalet.

Lagringstid: 3 månader efter att vi annonserat vinnaren.

2.3 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Klin komma att dela dina personuppgifter till leverantörer. Exempel på leverantörskategorier som Klin anlitar finns inom områdena logistik, finans, IT-drift, marknad- och analysföretag.

Betal- och kreditbolag För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig om du önskar köpa finansiella tjänster i samband med köp hos Klin.

Myndigheter Pga. lagkrav, berättigat intresse eller med ditt godkännande kan Klin komma att dela dina uppgifter med myndigheter som t.ex. Skatteverket, domstolar och Polisen.

2.4 Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Klin behandlar personuppgifter om dig för olika ändamål hur lång lagringstiden är beror på respektive ändamål. För ändamål där den lagliga grunden avser rättslig förpliktelse (som följer av lag) kommer dina personuppgifter sparas under så lång tid som lagen kräver (t.ex. bokföringslagen). På samma sätt sparas dina personuppgifter så länge Klin har skyldighet att fullgöra avtal (t.ex. leverans av varor till dig). Personuppgifter som behandlas under dessa lagliga grunder kommer Klin inte kunna radera, även om du begär det.

För personuppgifter där den lagliga grunden utgör Klins berättigade intresse, varierar lagringstiden och uppgår som längst till 3 år. Berättigat intresse för så lång tid gäller enbart för behandlingar som syftar till att ge så god service till dig som möjligt. Detta är t.ex. att uppfylla reklamationsärenden eller annan service för varor du tidigare köpt.

2.5 Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Klin vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter

V.R.A Management AB ("Klin") vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

4. Sociala media

För närvarande kan du följa oss via Facebook, Instagram och Youtube. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Klin själva publicerar eller annars kan påverka publiceringen av.

5. Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data (s.k. registerutdrag) Du kan när som helst, kostnadsfritt en gång per år, begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt ändamålet med behandlingen. Begäran skall vara skriftlig och skickas in till vår kundtjänst, se nedan uppgifter. Vår ambition är att du skall få svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse Du har rätt att när som helst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. Ta bara kontakt med oss enligt nedan.

Rätten att bli raderad (rätten att bli glömd) Om du inte lägre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla eller om vi t.ex. har pågående leverans som ännu inte är fullgjord eller slutbetald. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att återkalla samtycke Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett oss, detta kan du göra via att kontakta vår kundtjänst, se nedan för kontaktuppgifter.

Rätt att begränsa Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig
 • Behandlingen är olaglig
 • Vi behöver inte längre uppgifterna för vårt ändamål och enligt vårt regelverk skall vi radera din information men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända Du har rätt att invända mot behandling som vi gör om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rättigheter vid profilering Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig.

Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
 • eller om du har samtyckt till behandling.

7. Hur du kontaktar oss

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontaktar du [email protected] När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

**Adress ** Terrängvägen 5, 129 48 Hägersten

[email protected]

Tel: 0704459966

8. Tillsynsmyndighet

Dataskyddsmyndigheten (fr.o.m. den 25 maj 2018, dessförinnan Datainspektionen) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Klin behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter Telefonnummer: 08-657 6100 E-post: [email protected]

9. Fastställelse och ändring av integritetspolicyn

Integritetspolicyn fastställdes av V.R.A Management AB den 2020-05-10.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.klin.se
HANTERING & ANVÄNDNING AV PRODUKTER

Klin kan inte hållas ansvarig för någon form av användning eller hantering av produkterna. All hantering och användning av Klin's produkter sker på egen risk. 


LEVERANSER

Leveranser sker vanligtvis inom 1-3 arbetsdagar beroende på vart i landet du bor, vi använder oss av DHL som fraktbolag och paketet kommer levereras till närmaste DHL Service point.

Ej uthämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 300:-

RETURER

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,

Sända eller lämna tillbaka den till oss i samma skick du mottagit produkten.

ÅNGERRÄTT

Din ångerrätt (distansköplagen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss([email protected]) måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den.

Du har inte ångerrätt om:

Varan på grund av sitt tillstånd inte kan återlämnas, förseglingen brutits eller om varan på något sätt är skadad.

När du utnyttjat din ångerrätt:

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.